FLAIR IRON STUDIO
大角咀合桃街2號福星工廠大廈4樓C室
 
FLAIR IRON服務查詢 | 
Tel: +852 34833811
Whatsapp: +852 61085678
Email: hello@flairiron.com
*婚宴及調酒服務,雞尾酒工作坊,青少年活動,到訪購物。我們專人為你提供專業諮詢
FLAIR IRON CMB調酒課程 | 
Whatsapp to KEN LAM: +852 61085678
*了解課程細節,預約上課,雞尾酒及調酒技巧查詢,Ken為你逐一解答。
FLAIR IRON花式調酒課程 |
Whatsapp to EDMUND: +852 97223360
*了解課程細節,預約上課,花式調酒查詢,Edmund為你逐一解答。​

© 2012-2021 FLAIR IRON. All rights reserved

  • White Google Places Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

+852 34833811  hello@flairiron.com